Általános Szerződési Feltételek

PIPER SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS MŰVÉSZETI KFT.

A Szolgáltató

Név: Piper Számítástechnikai és Művészeti Kft. (Piper Kft.)

Székhely: 2083 Solymár, Hősök utca 33/d

Képviselő neve: Tiry Péter ügyvezető

Cégjegyzékszám: 13 09 093716

Bejegyző bíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság

Adószám: 12985124-2-13

Közösségi adószám: HU12985124

Számlavezető Bank: MagNet Bank Zrt.

Bankszámlaszám: HU46 162001371851467000000000

E-mail: piper@piper.hu

 

Általános rendelkezések

1. Szolgáltatás

 

A szolgáltatás tárgya a Piper Kft. által fejlesztett szoftverek használatának rendelkezésre bocsátása (továbbiakban Szolgáltatás), valamint a szoftverekhez tartozó, a szerződés további fejezeteiben leírt kiegészítő szolgáltatások nyújtása. A Felhasználónak szoftvertől függően lehetősége van a szoftver használati jogának megvásárlására, valamint havidíj, napidíj fizetése mellett, bérlésére. A Felhasználó használati joga az élő terméktámogatási vagy bérlési időszak alatt megjelent mindenkori legfrissebb szoftververziókra keletkezik. A legfrissebb szoftververzióba nem számítanak bele a kiegészítő katalógusok, adatbázisok. A Piper szoftver frissítése a Felhasználó felelőssége és feladata. A Szolgáltató élő havidíjas (bérleti konstrukció) vagy terméktámogatási szerződéssel rendelkező ügyfelei ingyenesen letölthetik a szoftver megjelenő frissítéseit a Piper Kft. internetes oldaláról (http://www.piper.hu).

2. Alkalmazás

 

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban ÁSZF) kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi IV. törvény értelmében vett, gazdasági vagy szakmai tevékenysége körébe eső célból szerződést kötő személyekre alkalmazandó.

A Felhasználó által alkalmazott általános szerződési feltételek nem képezik a felek között létrejött szerződés részét, kivéve, ha a felek kifejezetten írásban eltérően állapodtak meg.

A Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával megerősíti, hogy ezen szerződési feltételről kifejezett tájékoztatásban részesült és azt a külön figyelemfelhívó tájékoztatást követően kifejezetten elfogadja.

Használati feltételek

 

A. Havidíjas konstrukció

 

3. A szerződés kezdete, futamideje és felmondása

 

3.1. A Felhasználó a Szolgáltatóval köt szerződést az adott szoftver havidíjas használatára. A szerződés a Felhasználó, Szolgáltató weboldalán, webáruházában, telefonon, vagy írásban történő megrendelése, és annak Szolgáltató általi befogadása által jön létre. A szerződéskötéssel a Piper szoftver használata a szerződéskötés napjától kezdve díjköteles.

3.2. A szerződés határozatlan időre szól.

A Felhasználó a szerződést szabályszerűen írásban bármikor azonnali hatállyal felmondhatja. Ebben az esetben az adott időszakra számlázott havidíj nem kerül visszatérítésre, de a következő ciklustól már nem kerül kiszámlázásra.

A Szolgáltató azonnali hatállyal felfüggesztheti a szolgáltatása teljesítését, ha a Felhasználó nem teljesítette határidőre a szolgáltatási díj kifizetését, vagy annak meghatározott részét. A felfüggesztés maximális időszaka az aktuális számla lejáratától számított maximum 30 nap. Ez idő alatt a Felhasználó a szoftvert és a hozzá kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokat nem tudja használni. Amennyiben a szolgáltatási díj kiegyenlítésre kerül, abban az esetben a Szolgáltató újra aktiválja a Felhasználó hozzáférését a szoftverhez és a szoftverhez kötődő kiegészítő szolgáltatásokhoz.

Amennyiben a havidíj kiegyenlítés a számla fizetési határideje után maximum 30 napig nem történik meg, a szerződés automatikusan felmondásra kerül. Felmondás esetében a Szolgáltató a Felhasználó összes szoftverhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatását megszünteti, és a kiegészítő szolgáltatások adatait törli. A Felhasználó a felfüggesztés ideje alatti időszakra is köteles a szolgáltatás havidíjának teljesítésére.

A Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha a Felhasználónak 30 napon túli lejárt tartozása van vele szemben, vagy az Felhasználó ellen felszámolási eljárást kezdeményeznek, illetve jelen szerződésben foglaltakat.

3.3. A szerződés megszűnésével véget ér a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége, és azon kötelezettsége is, mely szerint a Felhasználó számára a szoftverhez kötődő egyéb kiegészítő szolgáltatásokat biztosít.

4. Fizetési feltételek

 

4.1. A Szolgáltató szolgáltatásai ellenében történő fizetés mértéke és lejárta, a szerződéskötéskor érvényes árlista alapján történik. Az árak nem tartalmazzák a mindenkor érvényes ÁFA díját.

4.2. A fizetés minden hónapban előre, az e-mailen kiküldött proforma számla alapján, vagy automatikus levonással történik. Amennyiben a Felhasználó kiegyenlítette a havidíjat, Szolgáltató a Felhasználó részére a számlát elektronikus számla formájában küldi meg.

4.3. A Szolgáltató a szolgáltatás díját megemelheti, amennyiben arról írásos tájékoztatást küld az ügyfeleknek, legalább 1 hónappal a díjemelést megelőzően. Amennyiben a Felhasználó nem mondja fel a szerződést szabályszerűen, legkésőbb addig az időpontig, míg az emelés esedékessé válik, úgy rá a továbbiakban az emelt szolgáltatási díjak vonatkoznak.

5. Az Ügyfélre vonatkozó felhasználási feltételek

 

5.1. A Szolgáltató a szoftver-termékhez egy nem kizárólagos, nem átruházható, időben a szerződés időtartamára korlátozott használati jogot ad a Felhasználónak, az alábbi szabályokhoz mérten.

5.2. A Felhasználó jogai az adott szoftver használatára korlátozódnak, mely bizonyos szoftverek esetében magában foglalja a jelen ÁSZF további fejezeteiben részletezett kiegészítő szolgáltatásokat is.

5.3. A szoftverrel kapcsolatos valamennyi jogot a Szolgáltató fenntartja. Tilos a szoftver mindennemű jogosulatlan használata. A Felhasználó nem jogosult a szoftvert másolni, harmadik személynek átadni vagy harmadik személy számára elérhetővé tenni, bérbe vagy kölcsön adni, megváltoztatni vagy máshogy átalakítani.

5.4. A szoftverhez biztosított egyedi azonosító kizárólag egyetlen munkaállomáson való használatot, és arra történő telepítést teszi lehetővé. A szoftvert a jogosult felhasználó bármikor áttelepítheti egy másik, saját tulajdonában álló munkaállomásra. Ilyen esetben mindig kizárólag az utoljára telepített program fog működni.

5.5. Különböző Piper szoftverek közötti adat átadást csak a mindenkori legfrissebb szoftververziók között működik, melynek előfeltétele mind a feladó, mind a fogadó programra megkötött élő havidíjas vagy terméktámogatási szerződés.

 

6. A Felhasználó kötelezettségei

 

6.1. A Felhasználó köteles a szolgáltatás nyújtásához szükséges adatokat teljes körűen és helyesen megadni, valamint az adataiban bekövetkezett változásokat haladéktalanul írásban közölni. Ez különösen vonatkozik a címmel kapcsolatos, számlázási adatokra, valamint az e-mail címre.

6.2. A Felhasználó felel a maga oldaláról szükséges használati előfeltételek megteremtéséért, a megfelelő hardvereszközök biztosításáért (lásd Rendszerkövetelmény) a telekommunikációs kapcsolatért a Felhasználó és a Szolgáltató szervere között. A Szolgáltatás csakis élő Internet kapcsolat mellett használható (nem kötelező folyamatos internet kapcsolat, csak a szoftverbe való belépéskor, az utolsó használattól számított másnap éjfél után).

6.3. A Felhasználó köteles rendszerét és programjait úgy kialakítani (például megfelelő biztonsági intézkedések vírusok ellen, illetve azok terjedése ellen) hogy a biztonság, a feddhetetlenség, a rendszer elérhetősége ne csökkenjen.

6.4. A Felhasználó köteles a jelszavakat, illetve a hozzáférési adatokat, melyeket a szoftver esetében használ titokban tartani. Köteles azon szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítésére is, melyeket egy harmadik fél az ő hozzáférési adataival és jelszavaival használ vagy megrendel. A Felhasználónak haladéktalanul tájékoztatnia kell a Szolgáltatót, amint tudomást szerez arról, hogy egy jogosulatlan harmadik fél ismeri hozzáférési adatait vagy jelszavait. Emellett a Felhasználó köteles jelszavának megváltoztatását kérvényezni, ha úgy gondolja, hogy ahhoz egy harmadik fél hozzáférhetett.

6.5. A Felhasználó kötelezi magát arra, hogy az adatokat, melyeket a szoftverben kezel rendszeresen és az adatok jelentőségéhez mérten menti, azért, hogy ezek egy esetleges adatvesztés esetén pótolhatóvá váljanak.

6.6. A Felhasználó köteles a Szolgáltatót, az egyértelműen felismerhető hibákról tájékoztatni és megfelelő mértékben támogatni a hiba elhárítása során.

6.7. A programhiba lejelentése, csak írásban, az észlelt hiba reprodukálhatóságát elősegítő futtatáskörnyezeti leírással tehető meg. A programjavításra csak a Szolgáltató telephelyén van lehetőség. A programhiba megállapítására kizárólag a Szolgáltató jogosult.

6.8. Felhasználó köteles tartózkodni jelen szerződés tárgyára vonatkozó minden jogszabályellenes tevékenységtől, továbbá hatósági előírások és szerződéses kikötések megsértésétől.

7. Felelősség

 

7.1. Hibás teljesítés esetén a Felhasználó kérhet árleszállítást, vagy rendkívüli felmondással megszüntetheti a szerződést.

7.2. A Szolgáltató felelőssége a kezdeti felhasználói hiányosságok miatt kizárt.

7.3. A Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért (például, de nem kizárólagosan felsorolva, így egyéb lehetőséget sem kizárva: adatvesztés, üzleti haszon elmaradása, üzleti tevékenység félbeszakadása, egyéb anyagi veszteségek), mely a szoftver használatából vagy esetleges gátolt működéséből ered, nem ide értve a Ptk. 342 § (1) bekezdésében foglaltakat.

8. Adatvédelem

 

A Szolgáltató munkatársai és alkalmazottai elfogadják, hogy a szoftver használatával kapcsolatban a Felhasználót érintő bizalmas információkat és üzleti titkokat korlátlan ideig kötelesek megőrizni és azt harmadik személynek nem adhatják át.

 

B. A Felhasználó által megvásárolt, havidíj nélküli szoftver felhasználási feltételei

 

A szoftver megvásárlásával a Felhasználó másra át nem ruházható jogot kap arra, hogy a szoftvert telepítse és használatba vegye (továbbiakban Licenc jog). Szükség esetén a saját adatokkal feltöltött szoftverről biztonsági másolatot készíthet kizárólag biztonsági vagy archiválási célból.

A megvásárolt szoftvert a Szolgáltató külön írásos engedélye nélkül a Felhasználó nem adhatja semmilyen jogcímen más(ok) birtokába vagy használatába.

9. Többszörös telepítés korlátozása

 

A szoftverhez biztosított azonosító kizárólag egyetlen munkaállomásra történő telepítését teszi lehetővé egyidejűleg.

A szoftver használatát biztosító azonosító egyedi, amely azonosítja a szoftver felhasználóját, a használni kívánt szoftver típusát.  A szoftvert és a használatát biztosító azonosítót a Felhasználó nem adhatja semmilyen jogcímen harmadik fél birtokába vagy használatába. Amennyiben a Szolgáltató visszaélést tapasztal az azonosítók használata során, jogában áll az adott azonosítót végérvényesen letiltani.

 

10. Különböző Piper szoftverek közti adatátadás, kiegészítő Modulok használata

 

10.1   Különböző Piper szoftverek közötti átadás csak a mindenkori legfrissebb szoftververziók között működik, melynek előfeltétele mind a feladó, mind a fogadó programra megkötött élő terméktámogatási szerződés.

10.2   A Piper szoftverekhez kapcsolódó kiegészítő Modulok használatának előfeltétele, mind az alapszoftverhez, mind a kiegészítő Modulhoz kapcsolódó érvényes licenc megléte.

11. A szoftver oktatási változatára vonatkozó rendelkezések

 

A jelen szoftvertermék oktatási változatát csak regisztrált (állami és magán) oktatási intézmények használhatják oktatási célra. Saját célra az oktatási intézmények is a szoftvertermék kereskedelmi változatát használhatják.

12. Felelősség és kártérítés

A Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért (például, de nem kizárólagosan felsorolva, így egyéb lehetőséget sem kizárva: adatvesztés, üzleti haszon elmaradása, üzleti tevékenység félbeszakadása, egyéb anyagi veszteségek), mely a szoftver használatából vagy esetleges gátolt működéséből ered.

A Szolgáltató nem garantálja, hogy a szoftver teljes egészében kielégíti a Felhasználó igényeit.

A Szolgáltató felelőssége a jelen szerződésben foglaltakra korlátozódik és ez alapján az esetleges kártérítés összege nem haladhatja meg a Felhasználó által vásárolt szoftvertermék(ek) használati jogának ellenértékeként kifizetett összeget.

13. Érvényesség, felmondás

A Licenc jog a számla keltétől  annak megszüntetésig illeti meg a Felhasználót. Felhasználó megszüntetheti a Licenc jogot oly módon, hogy a szoftvert és annak bármely formában létező valamennyi másolatát megsemmisíti. Egyéb jogokra vonatkozó jogfenntartás mellett a Szolgáltató a Licenc jogot megszüntetheti és a további szoftverhasználatot megtilthatja, amennyiben a Felhasználó a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket és feltételeket megszegi. Ebben az esetben a Felhasználó köteles a szoftver összes példányát haladéktalanul megsemmisíteni, és Licenc joga megszűnik.

Szolgáltató a jelen szerződést felmondhatja és a további szoftverhasználatot megtilthatja, amennyiben a Felhasználó a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket megszegi.

14. Szavatosság és jótállás

A Piper Kft. igazolást ad a szoftver jogtisztaságára vonatkozóan. A Szolgáltató visszavásárlási garanciát nem vállal, amennyiben ezt az adott szoftvernél egyértelműen nem jelzi.

15. Programhiba és annak lejelentése

A programhiba lejelentése, csak írásban, az észlelt hiba reprodukálhatóságát elősegítő futtatáskörnyezeti leírással, csatolt fájlokkal, képernyőképekkel tehető meg. A programjavításra csak Szolgáltató telephelyén van lehetőség. A programhiba megállapítására kizárólag a Szolgáltató jogosult.


C. Fizetési feltételek


A Piper Kft. szoftveinek vételárát/havidíját a következő módokon lehet kiegyenlíteni:

  • Bankkártyával: American Axpress, Amex, Maestro, Mastercard, Visa, Visa Electron bankkártyát egyaránt elfogadunk
  • Barion tárcával: amelyet fel lehet tölteni készpénzzel, mint egy folyószámlát és mindenütt fizethet, ahol van elfogadóhely
   • Ha nincsen bankkártyája, fizetéshez használhatja az előre feltöltött Barion egyenlegét, amelyet átutalással vagy készpénz befizetéssel lehet feltölteni. Ebben az esetben e-mailcíme és jelszava megadásával tud fizetni.
  • Átutalással
  • Készpénzzel: személyesen, a Piper Kft. székhelyén

A Piper Kft. online fizetési partnere a Barion. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló e-pénz kibocsátó, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.